Old school Swatch Watches
XtScript Error: Timeout.
Javascript tự động đổi hình!
- Đây là code javascript auto tự động đổi hình ảnh sau mỗi lần truy cập! Demo thử:


XtScript Error: Timeout.