Insane
XtScript Error: Timeout. Đầu tiên tạo thư mục tên là: to-tinh trong thư mục ấy tạo file: index vào file index ấy xoá hết tất cả và chèn code sau :

sau khi chèn song ta quay lại vẫn là trong thư mục to-tinh nhé! tạo tiếp file tên là: creat trong file creat cũng xoá hết đi và chèn code này vào:

<div class="hdr">Tạo wap tỏ tình</div><div class="table"><div class="list1">◆ Link tặnh bạn gái của bạn đã được tạo thành công<br />[<a href="/to-tinh/love?a=&b=&c=&d=" class="" style="color:blue;">Xem thử</a>]-<xt: code ></br></xt: code >Copy link:<br /><xt: code ><textarea cols="12" rows="2"></xt: code >http://tên wap.wap.sh/to-tinh/love?a=&b=&c=&d=</textarea></xt: code ><br />◆ Hoặc: [<a href="sms:?body=http://tên wap.wap.sh/to-tinh/love?a=&b=&c=&d=" class="" style="color:blue;">Gửi quatin nhắn sms</a>]</div></div>


XtScript Error: Timeout.